Hyatt Regency Hotel, Boudha

 

Technal, French Aluminium

Technal, French Aluminium

Windows

Technal, French Aluminium

Technal, French Aluminium

Windows

Technal, French Aluminium

Technal, French Aluminium

Windows

 

Client : Hyatt Regency Hotel, Boudha, Kathmandu